امروزه با پیشرفت علم و فنّاوری،گسترش شهرنشینی و آپارتمان نشینی،سبک زندگی افراد به ویژه دانش آموزان غیرفعال شده و بی تحرکی،سبک زندگی غیرفعال در جامعه رواج پیداکرده است. نتایج آمارهای جهانی نشان میدهد عدم تحرک جسمانی،چهارمین عامل مرگ در سراسر جهان به شمار میرود؛ به طوریًکه تقریبا6/5میلیون نفر هرساله جان خود را به علت فقدان فعالیت جسمانی کافی،چاقی وبیماریهای مزمن نظیر بیماریهای قلبی عروقی، فشارخون با...

80000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

چرابسیاری ازما مدام افسوس گذشته رامیخوریم؟چرامانند راننده ای که بایرد حواس خودرامتوجه مقابل وروبه رو کند،دایم بهآینۀعقب نگاه میکنیم؟ باچند مثال شایدبتوان این موضوع راشکافت: قهوه خانۀسنتی،رستوران سنتی،لبنیات سنتی،دیوارهای کراه گلی وآجررقرمرز کردن نمای ساختمانهای نوسازو...توگویی روح«قجریها»اینباربرهجرای بدنۀاستکان نعلبکیهاوقلیانهابرروح ومغز مرا نقش بسته است.درهنررو معماری وسایربخشها انگا...

65000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

نظم اجتماعی و جامعه بدون مسئله منفی اجتماعی، همواره به عنوان يکی از نیازهای اساسی انسان و جوامع انسانی مطرح بوده اند و در دوره جديد، وجود و میزان امنیت و انتظام اجتماعی ازشاخصه های توسعه است و تأمین نظم و امنیت،فینفسه از اهمیت فراوانی برای حیات جوامع برخوردار بوده است و ازاصلی ترينکارويژه های حکومت، تأمین امنیت برای سرزمین و جامعه تحت حاکمیتشان، درمقیاسهای داخلی و خارجی بوده است.کتاب حاضر ضمن بررس...

65000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

قصه چهار کودک و سفر پر ماجرای آنها در زمین بازی در یکی از روزهای گرم و آفتابی از سال چهار کودک به همراه والدینشان به زمین بازی پارک رفتند. کودک اول اوقات خوبیداشت.او بااعتماد به نفسروی الاکلنگ رفت، روی سرسرههالغزید، تونلهارا گشت و سوارروباهپرنده شد.اوزیرنگاه ِ والدینش همه چیز را امتحان کرد وبا هیجان،شجاعت و موفقیتش را برای آنها تعریف میکرد. والدینش او را هنگام بازی با هریک از وسایل همراهی ...

60000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

جهان دیجیتالی تر شده است. تجارتهاوابسته به فناوری میشوند تا به آنهادر پیشرفت فرایندهای تجاری آنهاکمک کنند.آینده جایی نیست که به آنجامیرویم،بلکه جایی است که آن را به وجود میآوریم، آن هم با راه هایی که به آینده میسازیم. زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر، تغییر به عنوان شرط بقاست. برای اینکه بخشی از آینده باشید، مهم است که در مورد جدیدترین و مبتکرانه ترین روندها آموزش ببینید. چه بخواهید س...

80000 تومان (ارسال به سراسر کشور رایگان)

مولفین

زینب نوریزینب نوری
مهندس مهرداد رمضان پورمهندس مهرداد رمضان پور
سمیه مرادی نام هنری   پیله پروانهسمیه مرادی نام هنری پیله پروانه
امیر وحیدی نژادامیر وحیدی نژاد
مبینا بازیارمبینا بازیار
سجاد باباییسجاد بابایی
دکتر مهریاد شریف بختیاردکتر مهریاد شریف بختیار
اقای سعید صدرائیاناقای سعید صدرائیان
مریم پور رحیمیمریم پور رحیمی
نیاز رشیدینیاز رشیدی
عباس موسی پور احمدیعباس موسی پور احمدی
سید محمد هاشمیسید محمد هاشمی

چاپ کتاب ارشدان

انتشارات ارشدان با ایجاد محیطی آکادمیک و صمیمی مسیر چاپ کتابتان را هموار مینماید. هر مشکلی در چاپ کتابتان دارید با ارشدان مطرح نمایید تا راهکار ویژه دریافت نمایید. شعار ما دادن مشاوره ایی مبتنی بر واقعیات جامعه می باشد و ازاینکه مشاوره میدهیم به خود می بالیم.

 

چاپ کتاب
خط ویژه انتشارات ارشدان:  021-47625500
مسئول انعقاد قرارداد: (حضوری یا غیر حضوری)      021-66574162
مسئول چاپ کتاب: خانم دکتر شهاب (تماس در ساعت اداری)

09197349500    

مشاوره چاپ  کتاب: خانم بیک زاده (تماس در ساعت اداری)

09197349100    

مشاوره چاپ کتاب: خانم رحیمی (تماس در ساعت اداری)

09190441620    

امور کارگزینی: خانم  علوی (تماس در ساعت اداری)09196889330    

 

آخرین اخبار

۱۴۰۰/۹/۲۹

انتشارات ارشدان ضمن تبریک شب یلدا و آرزوی سپری شدن اوقاتی خوش برای شما...

۱۳۹۹/۱۲/۲۷

انتشارات ارشدان ضمن تبریک سال 1400 شمسی به کلیه ایران عزیز در داخل و خ...

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

انتشارات ارشدان رتبه نخست در فهرست 10 ناشر عمومی پرکار از نظر بیشترین ...

۱۳۹۹/۱/۵

به استقبال بهار میرویم تا اندوه زمستان را به فراموشی سپاریم...