در دنیای امروز که تجارت نقش بزرگی از درآمد و ثروت را دارد عل و تجربه در زمینه فروش حرف اول را میزند.هر نوع کالايی در بازار میتواند به عنوان برندی شناخته شود و در بین مصرف کنندگان از اهمیمت بمالايی برخموردار شود و محبوبیمت خمود را بمه دسمت آورد. در کنمار محصمولات مشمابه نیمز میتواند از رقبای خود پیشی بگیرد و تمام اين امور مستلزم يک فروشمندگی و بازاريابی خوب است...

700000 تومان

در دنیای امروز که تجارت نقش بزرگی از درآمد و ثروت را دارد عل و تجربه در زمینه فروش حرف اول را میزند.هر نوع کالايی در بازار میتواند به عنوان برندی شن...