30000 تومان

دیشب پرستویی مرا دید تا پشت یک میخانه، رد شد یک یا که صد، می، خورد اما... با هوش از آن میخانه در شد...

این کتاب میتواند افق درمانی جدیدی را پیش روی درمانگر باز کند و راهنمای عملی برای درمان باشد......

30000 تومان

بارها در پیچ و تاب زندگی در گذر از سختی ها به فکر زندگی عادی گونه بوده ام، اما من کجا و آن کجا.......

این کتاب متعلق به تمام کسانی است که تحقیقات اولیه در زمینه همه گیر شناسی، شناسایی عوامل و همبسته های این اختلال را بین دانشجویان پزشکی به ثمر رسانیدند......

61000 تومان

در حالت کلی این کتاب با هدف یک دید جامع از تجزیه و تحلیل بگارگیری فناوری های اینترنت اشیا......

40000 تومان

با نجابتی خاصی که جزئی از شخصیت او بود به آرامی قدم بر میداشت اندام زیبا و کشیده اش تنها چیزی نبود که نظر ......

فقه دارای سابقه زيادی نيست، اما در واقع ريشه ای عميق در تاريخ فقه دارد كه به دوران ورود رويکرد های عقل گرايانه و.......

45000 تومان

یکی از ویژگی های فقه امامیه، وجود مؤلفه پویایی و عدم انسداد و سکون و پاسخگو بودن آن در تمامی اعصار هست.......

25000 تومان

چند سال پیش، پسری به دنیا آمد که دم داشت ؛ دم مارمولک. اسم او مشخص نیست؛ چون مردم میگویند ......

57000 تومان

در منظومه ی شمسی سیاره ای بود که انسان ها هیچ وقت آن را ندیده بودند. در آن سیاره موجوداتی 8 چشمی بودند......

کارآفرینی یک پدیده رو به رشد در بازارهای رقابتی امروز میباشد و موفقیت نوآوران و کار آفرینان به بازاریابی درست بستگی دارد .در جهان رقابتی امروز نوآوری......

ما این کتاب را برای ارائه ی بیان ساده ای در مورد مدیریت پروژه نوشتیم .......

30000 تومان

دیشب پرستویی مرا دید تا پشت یک میخانه، رد شد یک یا که صد، می، خورد اما... با هوش از آن میخانه در شد...

25000 تومان

این کتاب میتواند افق درمانی جدیدی را پیش روی درمانگر باز کند و راهنمای عملی برای درمان باشد......

30000 تومان

بارها در پیچ و تاب زندگی در گذر از سختی ها به فکر زندگی عادی گونه بوده ام، اما من کجا و آن کجا.......

32000 تومان

این کتاب متعلق به تمام کسانی است که تحقیقات اولیه در زمینه همه گیر شناسی، شناسایی عوامل و همبسته های این اختلال را بین دانشجویان ...

61000 تومان

در حالت کلی این کتاب با هدف یک دید جامع از تجزیه و تحلیل بگارگیری فناوری های اینترنت اشیا......

40000 تومان

با نجابتی خاصی که جزئی از شخصیت او بود به آرامی قدم بر میداشت اندام زیبا و کشیده اش تنها چیزی نبود که نظر ......

43000 تومان

فقه دارای سابقه زيادی نيست، اما در واقع ريشه ای عميق در تاريخ فقه دارد كه به دوران ورود رويکرد های عقل گرايانه و.......

45000 تومان

یکی از ویژگی های فقه امامیه، وجود مؤلفه پویایی و عدم انسداد و سکون و پاسخگو بودن آن در تمامی اعصار هست.......

25000 تومان

چند سال پیش، پسری به دنیا آمد که دم داشت ؛ دم مارمولک. اسم او مشخص نیست؛ چون مردم میگویند ......

57000 تومان

در منظومه ی شمسی سیاره ای بود که انسان ها هیچ وقت آن را ندیده بودند. در آن سیاره موجوداتی 8 چشمی بودند......

35000 تومان

کارآفرینی یک پدیده رو به رشد در بازارهای رقابتی امروز میباشد و موفقیت نوآوران و کار آفرینان به بازاریابی درست بستگی دارد .در جهان رقابتی امروز ن...

42000 تومان

ما این کتاب را برای ارائه ی بیان ساده ای در مورد مدیریت پروژه نوشتیم .......