منمردی از اهالی شهر رازو ازاستان خراسان شمالی میباشم که درسال 1360 به خدمت مقدس سربازی اعزام شدم. درست شش ماه ازجنگ گذشته بود که حدود......

تغییرات و تحولات سریع و روز افزون در چند دهه ی اخیر شرایطی را به وجود آورده است که انسان ها قبل از درک دنیای امروز و سازگاری با آن،با دنیای جدید.........

هدف نگارنده از نگارش این کتاب، آن است تا دکتر ابوالقاسم گرجی را همان گونه که میزیست و می اندیشید به خواننده معرفی نماید........

یک مدل کسب و کار موفق، نشان دهنده يک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد .......

در این کتاب سعی بر این است تا مونتاژ به مثابه ابزار ایجاد فرم بررسی شود.......

39000 تومان

اگر صفحات تاریخ بشر را ورق بزنیم خواهیم دید که انسان همواره در طول تاریخ حضور خوددر این کره ی خاکی همیشه در جست و جوی یافتن آرمانی که بتواند برای او بتواند برای او سعادت و آرامش درونی به ارمغان بیاورد........

امروزه دانش بشر در حوزه های گوناگون چنان گسترش يافته و به شاخه های مختلف تقسیم شده است........

100000 تومان

اين روزها من خسته است! بی هوا هوایی می شود ........

ای ابر سپید بس دل انگیز گردون به وجود تو دل آویز با گردش باد و هر نسیمی اشکال تو ناب و فتنه انگیز...

این کتاب شامل هشت فصل مهم و کاربردی بوده که در هر فصل به طور مفصل سعی شده است مطالب با رعایت نهایت خلاصه بودن،بتواند مطالب را کامل و جامع پوشش دهد...

120000 تومان

خرسندیم که نوشته مان را سزاوار ِ گذر از نگاه تیزبین خود پنداشتید. این ِ رویداد فرخنده برایمان بسی مایهی دلگرمی است و از برایش به خود میبالیم. پس از ِچاپ نوشت ِ نخستمان'بر آن ِشدیم تا نوشته مشترکی را نگارش کنیم...

30000 تومان

من به عنوان یک فعال محیط زیست که سال هاست با قلم خود به آگاهی دادن در زمینه تخریب های محیط زیست فعالیت دارم بر خود واجب دانستم .......

45000 تومان

منمردی از اهالی شهر رازو ازاستان خراسان شمالی میباشم که درسال 1360 به خدمت مقدس سربازی اعزام شدم. درست شش ماه ازجنگ گذشته بود که حدود......

52000 تومان

تغییرات و تحولات سریع و روز افزون در چند دهه ی اخیر شرایطی را به وجود آورده است که انسان ها قبل از درک دنیای امروز و سازگاری با آن،با دنیای جدید....

75000 تومان

هدف نگارنده از نگارش این کتاب، آن است تا دکتر ابوالقاسم گرجی را همان گونه که میزیست و می اندیشید به خواننده معرفی نماید........

50000 تومان

یک مدل کسب و کار موفق، نشان دهنده يک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد .......

48000 تومان

در این کتاب سعی بر این است تا مونتاژ به مثابه ابزار ایجاد فرم بررسی شود.......

39000 تومان

اگر صفحات تاریخ بشر را ورق بزنیم خواهیم دید که انسان همواره در طول تاریخ حضور خوددر این کره ی خاکی همیشه در جست و جوی یافتن آرمانی که بتواند برای او ب...

60000 تومان

امروزه دانش بشر در حوزه های گوناگون چنان گسترش يافته و به شاخه های مختلف تقسیم شده است........

100000 تومان

اين روزها من خسته است! بی هوا هوایی می شود ........

80000 تومان

ای ابر سپید بس دل انگیز گردون به وجود تو دل آویز با گردش باد و هر نسیمی اشکال تو ناب و فتنه انگیز...

95000 تومان

این کتاب شامل هشت فصل مهم و کاربردی بوده که در هر فصل به طور مفصل سعی شده است مطالب با رعایت نهایت خلاصه بودن،بتواند مطالب را کامل و جامع پوشش دهد...

120000 تومان

خرسندیم که نوشته مان را سزاوار ِ گذر از نگاه تیزبین خود پنداشتید. این ِ رویداد فرخنده برایمان بسی مایهی دلگرمی است و از برایش به خود میب...

30000 تومان

من به عنوان یک فعال محیط زیست که سال هاست با قلم خود به آگاهی دادن در زمینه تخریب های محیط زیست فعالیت دارم بر خود واجب دانستم .......