تفاهم نامه ای بین ارشدان و انجمن مترجمان ایران

تفاهم نامه ای بین ارشدان و انجمن مترجمان ایران
تفاهم نامه ای مابین انتشارات ارشدان و انجمن مترجمان ایران در جهت حمایت گسترده از مترجمین توانمند کشور منعقد گردید.
 

نظر خود را ارسال کنید: