فصل عاشق شدنم پاییز است

فصل عاشق شدنم پاییز است

شعر آن بخش از ادبیات است که در هر قالبی که باشد مملو از زیبایی آهنگین بوده و بر دل تاثیر میگذارد. در ادامه مجموعه ای از اشعار بانویی شاعر برای شعر دوستان معرفی خواهد شد.

نظر خود را ارسال کنید: