برکه

برکه

اگر بنشینی و کاری نکنی کسی دلش به حال تو نمی سوزد! راه که بیفتی گرمای امید دردلت رخنه می کند و شوق رسیدن را بیشتر.

نظر خود را ارسال کنید: