زهرا سبحانی

زهرا سبحانی

تو شجاع‌تر از چیزی هستی که فکر میکنی و با استعدادتر از چیزی هستی که میدانی. توانایی‌هایت بیشتر از چیزی است که تصور میکنی، پس به خودت باور داشته باش.

نظر خود را ارسال کنید: