کلیدهای بهشت درون

کلیدهای بهشت درون

انسانی که جانشین خدا روی زمین است، از جایگاه خود تنزل یافته و حال نابود کردن زمین و آسمان و نابود سازی خود و هم‌نوع خویش است. کتاب حاضر مقدمه‌ای برای بازگشت به آن جایگاه بلند و بهشت درون خویش است.

نظر خود را ارسال کنید: