تطبیق گرایی مسکن اجتماعی با اصول معماری ایرانی

تطبیق گرایی مسکن اجتماعی با اصول معماری ایرانی

مسکن اجتماعی يکی از اشکال سکونت در نظام مسکن ملی کشورهاست. يکی از راههای افزايش سطح سلامت اجتماعی ساکنین در مسکنهای اجتماعی، ارتقای امکان تعاملات اجتماعی و افزايش فرصتهای ارتباطی است. کتاب حاضر در مورد مطابقت مسکن اجتماعی با اصول معماری ایرانی صحبت میکند.

نظر خود را ارسال کنید: