کوچه افکار

کوچه افکار

در بحبوحه درست و غلطهای زندگی، گاهی باید دل سپرد به خواندن یک کتاب، کتابی که همه درست باشد و دل را ببرد به پشت آن افکاری که کوچه‌اش نه‌تنها بن‌بست نیست، بلکه انتها نیز ندارد. کتابی که معرف حضور مخاطبان است، از همین نوع است.

نظر خود را ارسال کنید: