پردیس پارسی (فارسی عمومی)

پردیس پارسی (فارسی عمومی)

کتاب «پردیس پارسی» به تالیف دکتر «سید محمد جعفر پروین» برگی دیگر از کتب به چاپ رسیده در زمینه ادب فارسی و متمایز از آنها میباشد که میتوان از آن برای تدریس ادبیات فارسی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استفاده کرد.

نظر خود را ارسال کنید: