پردیس پارسی (فارسی عمومی)

پردیس پارسی (فارسی عمومی)

کتاب «پردیس پارسی» به تالیف دکتر «سید محمد جعفر پروین» برگی دیگر از کتب به چاپ رسیده در زمینه ادب فارسی و متمایز از آنها میباشد که میتوان از آن برای تدریس ادبیات فارسی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استفاده کرد. این کتاب در بر دارنده موضوعاتی از جمله «کلیات ادبی» و «انواع ادب فارسی» با ذکر مثالهایی از نویسندگان و شاعران فارسی پیش از انقلاب و پس از آن میباشد.

نظر خود را ارسال کنید: