مهاجرت های مخرب و بی رویه

مهاجرت های مخرب و بی رویه

کتاب مهاجرت های مخرب و بی رویه توسط محمدعلی زارعی تالیف شد. محمدعلی زارعی در سال 1335 در بیجار کردستان متولد شد و در پی مهاجرت های متعدد جهت تحصیل به تهران آمد.

نظر خود را ارسال کنید: