بعد از آب پر مصرفترین ماده در جهان بتن میباشد و بیشترین کاربرد را در مسکن انسان دارد لذا طراحی طرح مخلوط بتن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه دانشجویان و مهندسین عمران و رشتههای مرتبط کمترین واحد درسی را در دانشگاهها در این زمینه مطالعه مینمایند. ضرروری است چگونگی طرح اختلاط به شیوه بسیار کاربردی با سنگدانههای موجود در کشور ایران تفغیم گردد. لذا در کتاب حاضر طرح مخلوط بتن ب...

این کتاب، با گردآوری و بهره گیری از مراجع علمی اعم از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، سخنرانی ها و مصاحبه های صاحبنظران مختلف و همچنین یافته ها ونظرات مؤلفان آن ،بصورت منسجم و یکپارچه به رشته تحریر درآمده است...

نظریه فازی به موضوعی تبدیل شده که دردوره های آموزشی علاقه زیادی را بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایجاد کرده است. با این وجود، یافتن کتاب درسی مناسب برای استفاده در دوره مقدماتی و توصیه به دانشجویانی که میخواهند خود مطالعه کنند.........

مشاوره عبارت است از مبادله اطلاعات و نظريه ها، مبادله و مقايسۀ ديدگاه ها، فراهم کردن وسیلۀ انعکاس صدا و فرضیه های عملی برای اقدام........

درک ابتدایی علم داده، راهنمایی ساده و در عین حال با اهمیت، برای کسانی است که » راجش « . میخواهند شروع به استفاده از دادههای کسب و کارشان کنند و آنرا بهبود ببخشند در این کتاب با بیانی ساده و عامیانه تمام مراحل به کارگیری دادههای سازمان را برای حل مشکلات و مسائل کسب و کاری، شرح میدهد. خوب است کسب و کارها، چه کوچک و چه بزرگ، چنانچه تا کنون گامی در این راه برنداشتهاند، دیدگاه کاربردی این ...

در این مجموعه چکیده ای از مفاهیم کلی درگیری شغلی و ترک کار جهت آشنانمودن کلیه خوانندگان گرامی (اعم از شاغلین و دانشجویان فراهم شده است ... ...

این کتاب جامع و مرجع در کنترل، درمان و مدیریت زخم است. امیداوریم که پزشکان و کارشناسان زخم با بهرهگیری از مطالب بهترین مراقبت و درمان را ارائه دهند....

از آنجا که کمبود کتابهای ارزشمند و جامع به زبان فارسی در حوزه زخم و استومی وبی اختیاری بشدت در جامع پزشکی ما احساس می شود امید است که همکاران دانشمند ما در این حوزه این راه را ادامه دهند و کتابهای بیشتر به بازار معرفی گردد....

بیشتر برنامه ی اصلی درس ،بر مفاهیم کلی مربوط به آناتومی پوست و بافت نرم، فیزيولوژی بهبود زخم، دستور العمل هایی برای ارزيابی زخم و اصول مديريت زخم متمرکز بود .......

کتاب حاضر که با همکاری اساتید وافراد توانمند در این رشته از دانشگاه های مختلف ایران به رشته تحریر در امده است به عنوان یک کتاب مرجع جهت اموزش و درمان بیماران .......

هدف نگارنده از نگارش این کتاب، آن است تا دکتر ابوالقاسم گرجی را همان گونه که میزیست و می اندیشید به خواننده معرفی نماید........

40000 تومان

بعد از آب پر مصرفترین ماده در جهان بتن میباشد و بیشترین کاربرد را در مسکن انسان دارد لذا طراحی طرح مخلوط بتن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با ت...

60000 تومان

این کتاب، با گردآوری و بهره گیری از مراجع علمی اعم از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، سخنرانی ها و مصاحبه های صاحبنظران مختلف و همچنین یافته ها ونظرات ...

195000 تومان

نظریه فازی به موضوعی تبدیل شده که دردوره های آموزشی علاقه زیادی را بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایجاد کرده است. با این وجود، یافتن کتاب ...

80000 تومان

مشاوره عبارت است از مبادله اطلاعات و نظريه ها، مبادله و مقايسۀ ديدگاه ها، فراهم کردن وسیلۀ انعکاس صدا و فرضیه های عملی برای اقدام........

76000 تومان

درک ابتدایی علم داده، راهنمایی ساده و در عین حال با اهمیت، برای کسانی است که » راجش « . میخواهند شروع به استفاده از دادههای کسب و کارشان ک...

50000 تومان

در این مجموعه چکیده ای از مفاهیم کلی درگیری شغلی و ترک کار جهت آشنانمودن کلیه خوانندگان گرامی (اعم از شاغلین و دانشجویان فراهم شده است ... ...

250000 تومان

این کتاب جامع و مرجع در کنترل، درمان و مدیریت زخم است. امیداوریم که پزشکان و کارشناسان زخم با بهرهگیری از مطالب بهترین مراقبت و درمان را ارائه دهند....

500000 تومان

از آنجا که کمبود کتابهای ارزشمند و جامع به زبان فارسی در حوزه زخم و استومی وبی اختیاری بشدت در جامع پزشکی ما احساس می شود امید است که همکاران دانشم...

500000 تومان

بیشتر برنامه ی اصلی درس ،بر مفاهیم کلی مربوط به آناتومی پوست و بافت نرم، فیزيولوژی بهبود زخم، دستور العمل هایی برای ارزيابی زخم و اصو...

200000 تومان

کتاب حاضر که با همکاری اساتید وافراد توانمند در این رشته از دانشگاه های مختلف ایران به رشته تحریر در امده است به عنوان یک کتاب مرجع جهت اموزش...

75000 تومان

هدف نگارنده از نگارش این کتاب، آن است تا دکتر ابوالقاسم گرجی را همان گونه که میزیست و می اندیشید به خواننده معرفی نماید........