ارزیابی عملکرد سبز ،فرآیند جاری جمع آوری و ارزیابی دادهها و اطلاعات برای انجام یک ارزیابی عملکرد جاری و نیز فرآیندی برای ارائه ی روند در طول زمان میباشد......

رشد روز افزون بنگاههای تجاری گوناگون بر روی وب، باعث دشوار شدن انتخاب مشتریان گردیده است. با توجه به فضای رقابتی موجود در وب سایتهای مختلف......

مطالعه این کتاب به پژوهشگران، محققان و دانشجویان تمامی رشته ها پیشنهاد می گردد. با استفاده از رویکرد موجود، این عزیزان میتوانند مفاهیم مورد نظر خود در رشته های گوناگون را در این قالب پیاده سازی نمایند.......

رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک در بسیاری از محیط های تجاری ، اتومبیل، نفت و هوا فضا، مالی و بیمه به کار برده میشود......

درکتاب جغرافیای شهری با روشن بینی ویژه ای مباحث جدید را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. جهانی شدن وجابه جایی های انسانها......

38000 تومان

عام ترین تعریفی که از شهر ارائه شده ،این است که آنرا مکان اسکان گروهی انسان ها و محل فعالیت ها ی آنها میدانند......

هدف از تدوین این کتاب بررسی مدت در قرارداد ها است . در مبحث قرارداد ها یکی از مواردی که در هنگام تنظیم قرارداد ها با توجه به نوع آنها باید مد نظر قرار داده شود تعیین مدت است ....

بیش از نیمی از جمعیت دنیا را زنان تشکیل میدهند . زنان با توجه به نقش ساختاری و خلقتی خود میتوانند به عنوان یکی از ارگان های مهم خانواده ،تاثیر مهمی در رشد و بالندگی جامعه بشری داشته باشند ....

25000 تومان

قانون صدور چک پس از تصویب در تاریخ 1355/04/16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده که این تغییرات (اصلاحات و الحاقات) بر مبنای شرایط اقتصادی......

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک...

کتاب حاضر با تمام کمبود هایش سعی کرده به اصول آمادگی جسمانی و افزایش قابلیتهای آن بپردازد ......

هنگامی که قانونگذار،سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص میکند ،به طور ضمنی این پیام را منتقل میکند که از دید وی ،کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی ،روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای.......

150000 تومان

ارزیابی عملکرد سبز ،فرآیند جاری جمع آوری و ارزیابی دادهها و اطلاعات برای انجام یک ارزیابی عملکرد جاری و نیز فرآیندی برای ارائه ی ...

35000 تومان

رشد روز افزون بنگاههای تجاری گوناگون بر روی وب، باعث دشوار شدن انتخاب مشتریان گردیده است. با توجه به فضای رقابتی موجود در وب سای...

55000 تومان

مطالعه این کتاب به پژوهشگران، محققان و دانشجویان تمامی رشته ها پیشنهاد می گردد. با استفاده از رویکرد موجود، این عزیزان میتوانند مفاهی...

90000 تومان

رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک در بسیاری از محیط های تجاری ، اتومبیل، نفت و هوا فضا، مالی و بیمه به کار برده میشود......

80000 تومان

درکتاب جغرافیای شهری با روشن بینی ویژه ای مباحث جدید را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. جهانی شدن وجابه جایی های انسانها......

38000 تومان

عام ترین تعریفی که از شهر ارائه شده ،این است که آنرا مکان اسکان گروهی انسان ها و محل فعالیت ها ی آنها میدانند......

32000 تومان

هدف از تدوین این کتاب بررسی مدت در قرارداد ها است . در مبحث قرارداد ها یکی از مواردی که در هنگام تنظیم قرارداد ها با توجه به نوع ...

25000 تومان

بیش از نیمی از جمعیت دنیا را زنان تشکیل میدهند . زنان با توجه به نقش ساختاری و خلقتی خود میتوانند به عنوان یکی از ارگان های مهم ...

25000 تومان

قانون صدور چک پس از تصویب در تاریخ 1355/04/16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده که این تغییرات (اصلاحات و الحاقات) بر...

38000 تومان

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک...

75000 تومان

کتاب حاضر با تمام کمبود هایش سعی کرده به اصول آمادگی جسمانی و افزایش قابلیتهای آن بپردازد ......

35000 تومان

هنگامی که قانونگذار،سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص میکند ،به طور ضمنی این پیام را منتقل میکند که از دید وی ،کودک در این سن به آن حد از بل...