امروزه با پیشرفت علم و فنّاوری،گسترش شهرنشینی و آپارتمان نشینی،سبک زندگی افراد به ویژه دانش آموزان غیرفعال شده و بی تحرکی،سبک زندگی غیرفعال در جامعه رواج پیداکرده است. نتایج آمارهای جهانی نشان میدهد عدم تحرک جسمانی،چهارمین عامل مرگ در سراسر جهان به شمار میرود؛ به طوریًکه تقریبا6/5میلیون نفر هرساله جان خود را به علت فقدان فعالیت جسمانی کافی،چاقی وبیماریهای مزمن نظیر بیماریهای قلبی عروقی، فشارخون با...

65000 تومان

چرابسیاری ازما مدام افسوس گذشته رامیخوریم؟چرامانند راننده ای که بایرد حواس خودرامتوجه مقابل وروبه رو کند،دایم بهآینۀعقب نگاه میکنیم؟ باچند مثال شایدبتوان این موضوع راشکافت: قهوه خانۀسنتی،رستوران سنتی،لبنیات سنتی،دیوارهای کراه گلی وآجررقرمرز کردن نمای ساختمانهای نوسازو...توگویی روح«قجریها»اینباربرهجرای بدنۀاستکان نعلبکیهاوقلیانهابرروح ومغز مرا نقش بسته است.درهنررو معماری وسایربخشها انگا...

نظم اجتماعی و جامعه بدون مسئله منفی اجتماعی، همواره به عنوان يکی از نیازهای اساسی انسان و جوامع انسانی مطرح بوده اند و در دوره جديد، وجود و میزان امنیت و انتظام اجتماعی ازشاخصه های توسعه است و تأمین نظم و امنیت،فینفسه از اهمیت فراوانی برای حیات جوامع برخوردار بوده است و ازاصلی ترينکارويژه های حکومت، تأمین امنیت برای سرزمین و جامعه تحت حاکمیتشان، درمقیاسهای داخلی و خارجی بوده است.کتاب حاضر ضمن بررس...

قصه چهار کودک و سفر پر ماجرای آنها در زمین بازی در یکی از روزهای گرم و آفتابی از سال چهار کودک به همراه والدینشان به زمین بازی پارک رفتند. کودک اول اوقات خوبیداشت.او بااعتماد به نفسروی الاکلنگ رفت، روی سرسرههالغزید، تونلهارا گشت و سوارروباهپرنده شد.اوزیرنگاه ِ والدینش همه چیز را امتحان کرد وبا هیجان،شجاعت و موفقیتش را برای آنها تعریف میکرد. والدینش او را هنگام بازی با هریک از وسایل همراهی ...

جهان دیجیتالی تر شده است. تجارتهاوابسته به فناوری میشوند تا به آنهادر پیشرفت فرایندهای تجاری آنهاکمک کنند.آینده جایی نیست که به آنجامیرویم،بلکه جایی است که آن را به وجود میآوریم، آن هم با راه هایی که به آینده میسازیم. زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر، تغییر به عنوان شرط بقاست. برای اینکه بخشی از آینده باشید، مهم است که در مورد جدیدترین و مبتکرانه ترین روندها آموزش ببینید. چه بخواهید س...

در شهر صدای حاج قاسم میآمد طرحی از يک احساس تابش نور و يک رويا مرد پوتین پوش قصه ی ما .......

40000 تومان

سالها به بیرون نگریستم و دستانم خالی تر شد. روزی که متوجه خودم شدم ، افکارم و آن چه در درونم روی می داد........

این کتاب انجیل مرزها است ... ندرا نه تنها به ما می آموزد که چگونه مرزهای سالم را تعیین کنیم .......

اگر از افراد تازه وارد در بازی مافیا هستید باید درک کنید که اوایل درگیر هیجان و شناخت خود بازی و همچنین بازیکنان خواهید بود...

80000 تومان

دیشب خواب دیدم دوباره به ماندرلی برگشتهام. روبمروی دروازهآهنی بزرگی ایستاده بودم کهجاده ماشین رو را نشان میداد....

29000 تومان

جنگ، یک درگیری شدید مسلحانه میان دولت ها،حکومت ها، جوامع یا گروه های شبهه نظامی ......

52000 تومان

هدف ما در این کتاب آشنایی اولیه شما باقدرت ذهن می باشد و در جلد بعدی به صورت مفصل و کامل مطالب رو باز و شفاف خواهیم کرد...

80000 تومان

امروزه با پیشرفت علم و فنّاوری،گسترش شهرنشینی و آپارتمان نشینی،سبک زندگی افراد به ویژه دانش آموزان غیرفعال شده و بی تحرکی،سبک زندگی غیرفعال در جامعه ر...

65000 تومان

چرابسیاری ازما مدام افسوس گذشته رامیخوریم؟چرامانند راننده ای که بایرد حواس خودرامتوجه مقابل وروبه رو کند،دایم بهآینۀعقب نگاه میکنیم؟ باچند مثال شایدبت...

65000 تومان

نظم اجتماعی و جامعه بدون مسئله منفی اجتماعی، همواره به عنوان يکی از نیازهای اساسی انسان و جوامع انسانی مطرح بوده اند و در دوره جديد، وجود و میزان امنی...

60000 تومان

قصه چهار کودک و سفر پر ماجرای آنها در زمین بازی در یکی از روزهای گرم و آفتابی از سال چهار کودک به همراه والدینشان به زمین بازی پارک رفتند. کودک ا...

80000 تومان

جهان دیجیتالی تر شده است. تجارتهاوابسته به فناوری میشوند تا به آنهادر پیشرفت فرایندهای تجاری آنهاکمک کنند.آینده جایی نیست که به آنجامیرویم،بلکه جایی ا...

90000 تومان

در شهر صدای حاج قاسم میآمد طرحی از يک احساس تابش نور و يک رويا مرد پوتین پوش قصه ی ما .......

40000 تومان

سالها به بیرون نگریستم و دستانم خالی تر شد. روزی که متوجه خودم شدم ، افکارم و آن چه در درونم روی می داد........

100000 تومان

این کتاب انجیل مرزها است ... ندرا نه تنها به ما می آموزد که چگونه مرزهای سالم را تعیین کنیم .......

35000 تومان

اگر از افراد تازه وارد در بازی مافیا هستید باید درک کنید که اوایل درگیر هیجان و شناخت خود بازی و همچنین بازیکنان خواهید بود...

80000 تومان

دیشب خواب دیدم دوباره به ماندرلی برگشتهام. روبمروی دروازهآهنی بزرگی ایستاده بودم کهجاده ماشین رو را نشان میداد....

29000 تومان

جنگ، یک درگیری شدید مسلحانه میان دولت ها،حکومت ها، جوامع یا گروه های شبهه نظامی ......

52000 تومان

هدف ما در این کتاب آشنایی اولیه شما باقدرت ذهن می باشد و در جلد بعدی به صورت مفصل و کامل مطالب رو باز و شفاف خواهیم کرد...