در هر شغلی می توانیم پولدار ترین فرد کره زمین شویم.......

بیماریهای انگلی در سراسر دنیا نقش بسیار مهمی در بهداشت عمومی، اقتصاد و مسائل اجتماعی جوامع ایفا می کنند.......

درکتاب حاضر تلاش گردیده است تا با استفاده از تمامی منابع موجود و براساس آخرین توصیه ها، ضوابط و مقررات و توافقنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی مربوط به پولشویی مورد بهره گیری قرار گرفته و سعی گردیده است تا به طور جامع و لازم و دور از پرداختن به حاشیه و تفضیل و حجیم نمودن مطالب.........

یکی از هر هشت نفر نوجوان در دنیا افسرده است؛ سومین عامل مرگ نوجوانان خودکشی است؛ میلیونها کودک مبتلا به مصرف داروهای روانگردان در دنیا وجود دارند اینها بخشی از آثار افسردگی است. چگونه به این سادگی غریزه بقا را فراموش کرده ایم؟...

15000 تومان

انسان در مسیر زندگی خود با آدمهای متفاوتی که هر کدام قصۀ خود را دارند، آشنا میشود و وقتی پای حرفهای آنها می نشیند، دریایی از تجربیات و حوادث و... را در مسیر زندگی آنها مشاهده می نماید که دانستن آنها باعث میشود انسان با چشم بازتر و گاها با قلبی مطمئنتر و دلی آرامتر به حیات خود ادامه دهد.......

اگر بخواهیم انسانی متعادل و متوازن و هماهنگ پرورش دهیم که بتواند در مسیر کمال انسانی خود گام بردارد، میبایست در چهار بُعد وجودی یعنی: زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی، توازن و تعادل داشته باشد.........

موضوع این کتاب مربوط میشود به مطرح کردن پدیده ای با عنوان طلاق. حلال نفرت انگیز که باعث جدایی، ناکامی، سرگشتگی، گروهی از افراد جامعه میشود افرادی که با ذوق و شوق قدم در کانون گرم خانواده میگذارند و با اندوهی از غم ها و غصه ها و با کوله باری از آرزوهای بر دل مانده از خانه آرزوهای خود دل کنده و وارد اجتماع میشوند. افرادی که شاید تا آخر عمر خود تنها مانده و یا شاید با ازدواج های دیگر خود نیز نتوانند ...

طی دهه ی اخیر مطالعات رفتار سازمانی و مدیریتی، بررسی سبک های تفکر مدیران به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در همین راستا با توجه به اهمیت سبک های تفکر، در حال حاضر رشد، پرورش و ارزشیابی شیوه های تفکر به عنوان یکی از کارکردهای اساسی سازمانهای دولتی مورد توجه بسیار قرار گرفته است....

زنبورهای مخملی موجودات زیبایی هستند. رفتارهای اجتماعی آنها شگفت انگیز است و آنها بطور ویژهای گردهافشان گیاهان مؤثر هستند........

در این کتاب دستورالعمل ها، عملكرد، نگهداری و انبار کردن برای تراکتور یوروپارس معدل 20 پذیرفته شده است. این کتاب برای کمک کردن بشما در بهتر فهمیدن نگهداری و عملكرد و موثر تراکتور به طور مفصل تهیه شده است...

انبوهی از روایات گوناگون دربار ذوالقرنین وجود دارد که پی بردن به شخصیت حقیقی وی را به غایت دشوار میکند. با توجه به تعارضاتی که در این روایات و گفته ها وجود دارد، در خصوص تاریخ زندگی وی بیش از دوهزار سال اختلاف است. مکان زندگی وی نیز از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب متغیر است........

بنادر در سراسر جهان از اجزای مهم زنجیره تأمین، ارزش آفرین و از دروازه های استراتژیک به سوی بازارهای بین المللی است. نظریه حکمرانی خوب یکی از پارادایمهای مدیریت نوین بنادر میباشد....

0 تومان

در هر شغلی می توانیم پولدار ترین فرد کره زمین شویم.......

24000 تومان

بیماریهای انگلی در سراسر دنیا نقش بسیار مهمی در بهداشت عمومی، اقتصاد و مسائل اجتماعی جوامع ایفا می کنند.......

35000 تومان

درکتاب حاضر تلاش گردیده است تا با استفاده از تمامی منابع موجود و براساس آخرین توصیه ها، ضوابط و مقررات و توافقنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی مربوط ...

15000 تومان

یکی از هر هشت نفر نوجوان در دنیا افسرده است؛ سومین عامل مرگ نوجوانان خودکشی است؛ میلیونها کودک مبتلا به مصرف داروهای روانگردان در دنیا وجود دارند اینه...

15000 تومان

انسان در مسیر زندگی خود با آدمهای متفاوتی که هر کدام قصۀ خود را دارند، آشنا میشود و وقتی پای حرفهای آنها می نشیند، دریایی از تجربیات و حوادث و... را د...

25000 تومان

اگر بخواهیم انسانی متعادل و متوازن و هماهنگ پرورش دهیم که بتواند در مسیر کمال انسانی خود گام بردارد، میبایست در چهار بُعد وجودی یعنی: زیستی، روانی، اج...

30000 تومان

موضوع این کتاب مربوط میشود به مطرح کردن پدیده ای با عنوان طلاق. حلال نفرت انگیز که باعث جدایی، ناکامی، سرگشتگی، گروهی از افراد جامعه میشود افرادی که ب...

15000 تومان

طی دهه ی اخیر مطالعات رفتار سازمانی و مدیریتی، بررسی سبک های تفکر مدیران به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در همین راستا با توجه به اهمیت سبک ها...

12000 تومان

زنبورهای مخملی موجودات زیبایی هستند. رفتارهای اجتماعی آنها شگفت انگیز است و آنها بطور ویژهای گردهافشان گیاهان مؤثر هستند........

30000 تومان

در این کتاب دستورالعمل ها، عملكرد، نگهداری و انبار کردن برای تراکتور یوروپارس معدل 20 پذیرفته شده است. این کتاب برای کمک کردن بشما در بهتر فهمیدن نگهد...

15000 تومان

انبوهی از روایات گوناگون دربار ذوالقرنین وجود دارد که پی بردن به شخصیت حقیقی وی را به غایت دشوار میکند. با توجه به تعارضاتی که در این روایات و گفته ها...

20000 تومان

بنادر در سراسر جهان از اجزای مهم زنجیره تأمین، ارزش آفرین و از دروازه های استراتژیک به سوی بازارهای بین المللی است. نظریه حکمرانی خوب یکی از پارادایمه...