وهم دارد گشته سلطان ف من کنیز داد من بستان ز سلطان ای عزیز زیر حکم را اینچنین انشا نمود دوزخ است نی اعتیاد،امضا نمود...

شباهنگام بر سایبان آرامش ماه خواهم خیمه ای برپا داشت نگاه گذر آمیز مسافر سرشار از افسوس است و در گودال .... گودالی که از تهی پر شده است...........

دلم تنگ است و جانم سرد و تاریک درون کوچه ای نمناک و باریک کنار نرگس و یک تار و یک ساز نشستم تا سحر را طی کنم باز ...

18000 تومان

سرآغازِ زندگی بی شک صدای خندیدنِ کسی ست که دوستش داریم... تو هر روز که میخندی، من یک دلِ سیر زندگی میکنم......

می گشایم لب به نام کردگار تا که نیرو گیرم از یادش به کار بر زبان دارم بسی ناگفته را تا کنم بیدار، خلق خفته را این رگ خشکیده در جانم کنون می خروشد می شود دریای خون ...

12000 تومان

خواب همیشه برای رفع خستگی نیست، گاهی راهیست برای من که خودم را در آن لباسی که هر دختری آرزویش را دارد در آغوش توببینم!...

30000 تومان

چه بیهوده که میگردند... چنین عقربه های ساعتی کهنه به دور محوری فرتوت، که تکراری ست چه تلخ و بی هویت، زمان در حال تکرار است...

هذا دیوان المحاضر فیه شعر و مشاعر خادم العترة عشت انک فی الشعر ماهر ...

18000 تومان

من صدایت میزنم گویم کجا هستی خدا از چه اینگونه مرا کردی ز خود اینک جدا ای که میباشی همیشه آرزوی عارفان چاره سازی، مونسی، هم یاور بیچارگان........

100000 تومان

بروید از دوست بپرسید چه کرده با دلم شب و روز در غم اسیرم چه کردی با دلم بودی و بود دلم سرمست و خرم نبودش غمی رفتی و بی تو وجودم شکست عالم گرفته ماتمی کردی من را تو اسیر ای دوست بی معرفتم حال من محتاج تو گشتم تو دور میشی زمن.......

10000 تومان

روی دل من حک شد محکوم به تنهایی وقتی دل من ما شد محکوم به رسوایی دل در پی او افتاد من در پی دل شیدا روی دل من حک شد محکوم به شیدایی دانی که منم مجنون، دل غرقه بحر خون از دل زده ای بیرون، یعنی که تو لیلایی ...

12000 تومان

شعله سیاه چشمانت دزد سرزمین سرخ تپنده ام شده و خائنین زیر پلکانم می فروشند زندگیشان را به یک نگاه...

15000 تومان

وهم دارد گشته سلطان ف من کنیز داد من بستان ز سلطان ای عزیز زیر حکم را اینچنین انشا نمود دوزخ است نی اعتیاد،امضا نمود...

16000 تومان

شباهنگام بر سایبان آرامش ماه خواهم خیمه ای برپا داشت نگاه گذر آمیز مسافر سرشار از افسوس است و در گودال .... گودالی که از تهی پر شده...

15000 تومان

دلم تنگ است و جانم سرد و تاریک درون کوچه ای نمناک و باریک کنار نرگس و یک تار و یک ساز نشستم تا سحر را طی کنم باز ...

18000 تومان

سرآغازِ زندگی بی شک صدای خندیدنِ کسی ست که دوستش داریم... تو هر روز که میخندی، من یک دلِ سیر زندگی میکنم......

88000 تومان

می گشایم لب به نام کردگار تا که نیرو گیرم از یادش به کار بر زبان دارم بسی ناگفته را تا کنم بیدار، خلق خفته را این رگ خشکیده در جا...

12000 تومان

خواب همیشه برای رفع خستگی نیست، گاهی راهیست برای من که خودم را در آن لباسی که هر دختری آرزویش را دارد در آغوش توببینم!...

30000 تومان

چه بیهوده که میگردند... چنین عقربه های ساعتی کهنه به دور محوری فرتوت، که تکراری ست چه تلخ و بی هویت، زمان در حال تکرار است...

25000 تومان

هذا دیوان المحاضر فیه شعر و مشاعر خادم العترة عشت انک فی الشعر ماهر ...

18000 تومان

من صدایت میزنم گویم کجا هستی خدا از چه اینگونه مرا کردی ز خود اینک جدا ای که میباشی همیشه آرزوی عارفان چاره سازی، مونسی، هم یاور بیچارگان........

100000 تومان

بروید از دوست بپرسید چه کرده با دلم شب و روز در غم اسیرم چه کردی با دلم بودی و بود دلم سرمست و خرم نبودش غمی رفتی و بی تو وجودم شکست عالم گرفته مات...

10000 تومان

روی دل من حک شد محکوم به تنهایی وقتی دل من ما شد محکوم به رسوایی دل در پی او افتاد من در پی دل شیدا روی دل من حک شد محکوم به شیدایی دانی ک...

12000 تومان

شعله سیاه چشمانت دزد سرزمین سرخ تپنده ام شده و خائنین زیر پلکانم می فروشند زندگیشان را به یک نگاه...