فرهنگ جامع انگلیسی به فارسی شامل واژه ای تخصصی رشته ی اصلاح نژاد دام اصطلاحات آنالیز اسپرم، کاتولوگ اسپرم و انواع اشکال غیر طبیعی اسپرم علائم اختصار ویتامین ها، اسید آمینه ها و هورمون های پرکاربرد اصطلاحات مرتبط با ارزیابی تیپ دام به همراه تصویر معرفی انواع نژادهای گاو، گوسفند، بز و اسب به همراه تصویر اصطلاحات رایج مرتبط با اصلاح نژاد زنبورعسل...

14000 تومان

فرهنگ جامع انگلیسی به فارسی شامل واژه ای تخصصی رشته ی اصلاح نژاد دام اصطلاحات آنالیز اسپرم، کاتولوگ اسپرم و انواع اشکال غیر طبیعی اسپرم علائم اختصار...