وضعیت : موجود

سلول

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 148
  • شابک: 978-600-995-510-7
  • سال نشر: 1398
  • قیمت نسخه مکتوب: 25000 تومان

توضیحات:

نمونه دیگری از امراض که ما مردم دنیا با آن روبرو هستیم، مغزهای بیمار
هستند. مغزهایی که جنگها را پدید میآورند. کودکان، زنان و مردان بیدفاع را
میکشند. ظلم و ستم را ترویج میدهند و برای رفاه و آسایش گروهی اندک، دنیا را
به مخاطره میاندازند. به مردم دنیا اجازه نمیدهند با صفا و صمیمیت و در کنار
یکدیگر زندگی کنند. نژادهای دیگر را به درستی به مردم خود معرفی نمیکنند.
واقعیتها را از شکل اصلی خود خارج میکنند تا تودهای عظیم از نفرتها را به
وجود بیاورند. انسانهای دیگر را مخلوقات خدای خود نمیدانند و معبود خود را به
سفارشهای دروغین نسبت میدهند. و کشتن مردمی دیگر برایشان خدمت به خلق
محسوب میشود.
بهتر است بدانیم که انتخاب این دست از امراض )مغزهای بیمار( در تضاد با
بیماریها، به دست خود ما انسانهاست. ما آنها را بدون تفکر و شناخت کافی از
عقاید و رویکردهایشان میپذیریم و در جایگاه اصلی تصمیم قرار میدهیم. و در
نهایت موجبات شرایط سخت و طاقتفرسا را برای خود و سایر مردم دنیا به وجود
میآوریم. و نمیدانیم آثار انتخاب امروز ما برای آیندگان فاجعههایی به بار خواهد
آورد.
اما......

نظر خود را ارسال کنید: