زبان تخصصی پزشکی اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی پزشکی-بیوشیمی بالینی زبان تخصصی پزشکی-ایمنی شناسی پزشکی زبان تخصصی پزشکی-ژنتیک پزشکی زبان تخصصی پزشکی-زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی) ...

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 6و7 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 6و7-مکانیک ماشین‌های کشاورزی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 6و7-مکانیزاسیون کشاورزی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 6و7- حشره شناسی کشاورزی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 6و7- بیماری شناسی گیاهی ...

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه5 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه5-خاکشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک، پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک، فیزیک و حفاظت خاک ، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک) زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه5-آبیاری وزهکشی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه5-مهندسی منابع آب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه5-سازه های آبی...

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 4 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 4-علوم و صنایع غذایی (تکنولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی، موادغذایی، مهندسی صنایع غذایی) زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 4-پرورش و مدیریت تولید طیور زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 4-علوم دامی (تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، فیزیولوژی مدیریت دامپروری، تغذیه طیور)...

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 3 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 3-بیوتکنولوژی کشاورزی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 3-زراعت علوم باغبانی (بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی) زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 3- محصولات باغبانی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 3- فیزیولوژیِ و اصلاح گیاهان داروئی، ادویه‌ای و عطری ...

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2-مهندسی منابع طبیعی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2-جنگلداری زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2-مدیریت مناطق بیابانی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2-جنگلداری بیشه زراعی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2-حفاظت و اصلاح چوب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل ...

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 1 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 1-توسعه روستایی (توسعه کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریت توسعه) زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 1-مدیریت کشاورزی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 1-اقتصاد کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 1- مدیریت کشاورزی (مدیریت مزرعه، مدیریت کشاورزی)...

زبان تخصصی محیط زیست اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مدیریت محیط زیست زبان تخصصی مهندسی محیط زیست (منابع آب، هوا) زبان تخصصی برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست (مدیریت و آموزش) زبان تخصصی مهندسی طراحی محیط زیست زبان تخصصی علوم محیط زیست زبان تخصصی حقوق محیط زیست...

زبان تخصصی فیزیک اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی فیزیک اتمی مولکولی زبان تخصصی فیزیک حالت جامد زبان تخصصی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها زبان تخصصی فیزک هسته ای زبان تخصصی فیزیک نجومی زبان تخصصی فیزیک بنیادی زبان تخصصی نائوفیزیک زبان تخصصی ژئوفیزیک ( لرزه شناسی ) زبان تخصصی فیزیک نظری زبان تخصصی فیزیک ( فتونیک) ...

زبان تخصصی شیمی اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی شیمی کاربردی زبان تخصصی شیمی تجزیه زبان تخصصی شیمی معدنی زبان تخصصی شیمی فیزیک زبان تخصصی شیمی آلی زبان تخصصی فیتوشیمی زبان تخصصی شیمی و فناوری اسانس زبان تخصصی شیمی پلیمری زبان تخصصی نانو شیمی زبان تخصصی شیمی دریا...

زبان تخصصی زیست شناسی اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی زیست شناسی ژنتیک زبان تخصصی زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی زبان تخصصی زیست شناسی بیوشیمی زبان تخصصی زیست شناسی علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک اکولوژی و تکوینی) زبان تخصصی زیست شناسی بیوفیزیک زبان تخصصی زیست شناسی زیست شناسی دریا (جانوران، گیاهان آلودگی دریا و محیط زیست دریا) زبان تخصصی زیست شناسی می...

زبان تخصی زمین شناسی اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصی زمین شناسی اقتصادی زبان تخصی زمین شناسی پترولوژی زبان تخصی زمین شناسی پترولوژی زبان تخصی زمین شناسی نفت زبان تخصی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی زبان تخصی زمین شناسی مهندسی زمین شناسی مهندسی آب زمین شناسی زیست محیطی زمین شناسی سنجش از دور زمین شناسی...

20000 تومان

زبان تخصصی پزشکی اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی پزشکی-بیوشیمی بالینی زبان تخصصی پزشکی-ایمنی شناسی پزشکی زبان تخصصی پزشکی-ژنتیک ...

20000 تومان

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 6و7 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی 6و7-مکانیک ماشین‌های کشاورزی زبان تخصصی مهندسی کش...

20000 تومان

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه5 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه5-خاکشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک، پیدایش رده بندی و...

20000 تومان

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 4 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 4-علوم و صنایع غذایی (تکنولوژی مواد غذایی، شیمی م...

20000 تومان

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 3 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 3-بیوتکنولوژی کشاورزی زبان تخصصی مهندسی کشاورز...

20000 تومان

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 2-مهندسی منابع طبیعی زبان تخصصی مهندسی کشاورزی...

20000 تومان

زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 1 اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مهندسی کشاورزی گروه 1-توسعه روستایی (توسعه کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی،...

20000 تومان

زبان تخصصی محیط زیست اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی مدیریت محیط زیست زبان تخصصی مهندسی محیط زیست (منابع آب، هوا) ...

20000 تومان

زبان تخصصی فیزیک اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی فیزیک اتمی مولکولی زبان تخصصی فیزیک حالت جامد زبان تخصصی فیزیک ذرات بنیادی و نظ...

20000 تومان

زبان تخصصی شیمی اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی شیمی کاربردی زبان تخصصی شیمی تجزیه زبان تخصصی شیمی معدنی زبان تخصصی شیمی فیزی...

20000 تومان

زبان تخصصی زیست شناسی اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصصی زیست شناسی ژنتیک زبان تخصصی زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی زبان تخصصی ز...

20000 تومان

زبان تخصی زمین شناسی اولین مرجع زبان تخصصی در ایران زبان تخصی زمین شناسی اقتصادی زبان تخصی زمین شناسی پترولوژی زبان تخصی زمین شناسی پترول...