وضعیت : ناموجود

ماجراجویی های بنیز و مایکل

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 248
  • شابک: 879-266-19-0049-6
  • سال نشر: 1400
  • قیمت نسخه مکتوب: 80000 تومان

توضیحات:

زندگی و سرنوشتی که هم اکنون در مسیر آن قرار گرفته ایم تحت تأثیر
اتفاقاتی است که بازمیگردد بهسالها قبل، زمانی که در اثر حادثهای
سرنوشت ما به گونهای که در این داستان بازگو میکنم رقم خورد.

نظر خود را ارسال کنید: