وضعیت : موجود

راهنمای مواجهه با مشکلات جنسی در مامايی

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 125
  • شابک: 879-۱۲۲-۱9-۰7۵9-۵
  • سال نشر: 1400
  • قیمت نسخه مکتوب: 45000 تومان

توضیحات:

دراینکتابسعی شدهاستتاهمکارانعزیز،درهر مقطعی کههستند، بهطور
خلاصهبامشکلات جنسی مراجعین و بیماران طبق بیشترین مفاهیمی که آن ها
سوال یا مشکل دارند ،طراحی و نگارش شود...

نظر خود را ارسال کنید: