وضعیت : موجود

کارآفرینی فرهنگی

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 178
  • شابک: 879-266-1909-69-0
  • سال نشر: 1400
  • قیمت نسخه مکتوب: 65000 تومان

توضیحات:

این کتاببا هدف شناسایی راهکارهای حیاتی موفقیت در حوزه کارآفرینی فرهنگی با رویکرد
تفکر هوشمند و ظرفیت سازی فرهنگی در سازمان های فرهنگی و هنری استان کرمانشاه به
انجام رسیده است....

نظر خود را ارسال کنید: