وضعیت : ناموجود

جهانی شدن و خبرگزاری واحد کشورهای اسلامی

  • ناشر: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 98
  • شابک: 978-622-08-4239-2
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 65000 تومان

توضیحات:

جهانی شدن، نه به معنی غربی شدن، بلکه به همان تصوير و انگارهای که در اين جستار برگزيده شده و دردو ساحت فکری، حقوقی و ارزشی (نرم افزاری) و ديگر روش ساماندهی و نهادی (سخت افزاری) معرفی گرديد، به نظر میرسد که محورهای آسیب پذير انسجام و تهديد کننده همبستگی کشورهای اسلامی را تبديل به فرصت و عامل همیاری و همسويی میان آنها نمايد

نظر خود را ارسال کنید: