وضعیت : ناموجود

100نکته از رازهای مدیریت و بازاریابی فروش

  • ناشر: آموزشی تألیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 37
  • شابک: 978-622-08-7165-1
  • سال نشر: 1402
  • قیمت نسخه مکتوب: 700000 تومان

توضیحات:

در دنیای امروز که تجارت نقش بزرگی از درآمد و ثروت را دارد عل و تجربه
در زمینه فروش حرف اول را میزند.هر نوع کالايی در بازار میتواند به عنوان
برندی شناخته شود و در بین مصرف کنندگان از اهمیمت بمالايی برخموردار
شود و محبوبیمت خمود را بمه دسمت آورد. در کنمار محصمولات مشمابه نیمز
میتواند از رقبای خود پیشی بگیرد و تمام اين امور مستلزم يک فروشمندگی
و بازاريابی خوب است

نظر خود را ارسال کنید: