وضعیت : ناموجود

نظارت و بهره برداری از سامانه های آبیاری (آبیاری قطره ای)

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • مترجم: رحیمه دهقانی دشتابی - وحدت برخورداری
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 72
  • شابک: 978-600-995-305-9
  • سال نشر: 1397
  • قیمت نسخه مکتوب: 15000 تومان

توضیحات:

کشور ايران در نوار خشك و نيمه خشك كره زمين قرار گرفته است. با توجه به محدودی تهای شدید منابع آب زیرزمینی و پایین بودن بازده آبیاری در رو شهای سنتی و ضرورت نیاز به تأمین امنیت غذایی کشور، استفاده بهینه از آ بهای موجود تنها راهکار پیش رو م یباشد. بخش کشاورزی یکی از بزرگترین مصرفک‌نندگان آ بهای زیرزمینی و سطحی به حساب م یآید. از این رو اتخاذ تدابیر و راهکارهای علمی و مدیریتی مناسب جهت بهر هگیری مطلوب از آن دارای اهمیت فراوانی است. از آنجا که آ بهای زیرزمینی با همان سرعتی که استحصال م یشوند، تغذیه آبخوان صورت نم یگیرد، ضروری است نهایت دقت در مصرف آب موجود در کشور به ویژه آ بهای زیرزمینی انجام شود تا امکان کشاورزی پایدار فراهم گردد. موضوع افزایش ضریب بهر هوری مصرف آب که باید در این شرایط بحران کم آبی کشور مدنظر قرار گیرد حائز اهمیت ویژ های است.

نظر خود را ارسال کنید: