وضعیت : موجود

قلمرو، اعتبار و استنادسازی ادله الکترونیکی

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 122
  • شابک: 978-600-8999-13-3
  • سال نشر: 1396
  • قیمت نسخه مکتوب: 25000 تومان

توضیحات:

یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی در نظام های حقوقی، مبحث مربوط به ادله
الکترونیک و نحوه استناد به آن در دادگاه ها میباشد. امروزه با ظهور ابزارهای جدید
اطلاعاتی و ارتباطی، روشهای جدید برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به
وجود آمده است. استفاده از این روش ها در روابط تجاری روزمره مردم، موجب ایجاد
نوعی جدید از دلیل، با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیکی گشته است. همان طور
که میدانیم برای اینکه دلیل در دادگاه قابلیت استناد داشته باشد باید ویژگیها و عناصر
اصلی دلیل را دارا باشد. به عبارت دیگر ویژگیها و عناصر اصلی یک دلیل قضایی قابل
قبول عبارتند از امضا، دستیابی، اصالت و صحت است .همان طور که میدانیم دلیل
الکترونیکی امری است که بر گرفته از فناوریهای نوین که راهنما و نشانگر وقوع واقعه
دیگری است.

نظر خود را ارسال کنید: