وضعیت : ناموجود

عشق و آوارگی

  • ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 82
  • شابک: ‭978-600-8880-06-6‬‬
  • سال نشر: 1396
  • قیمت نسخه مکتوب: 9000 تومان

توضیحات:

نتیجهاحساسشهمچونمرواریدازچشمانشجاریشدنگاهیسردبهکلاسانداخت. سرشرابرگرداندومشغولجمعکردنوسایلششدوهمزمانگفت: منمثلشماهادرسخوندم. امااگرمی‌خواستممیتونستمرشتهپزشکیبخونماونمبارتبهدورقمی!!! اماازاینموضوعمطمئنمکهپدرمروزیکهمادرمروترککرد،نهفکراسمورسمبود،نهفکرپستوریاست. چوناگرغیراینبودنهمنالاناینجابودم،نهخونمونپائینشهرنهپدرمسوارویلچر،نهموهاوپوستمادرممثلمادربزرگم... کیفشرابهشانه‌اشانداختوبهسمتدرحرکتکرد. درراگشود. نیمنگاهیبهکلاسانداختوگفت: مناولیننشانافتخارمتوزندگی، شناسناممهوپشتدرمحوشد. کلاسدرهمخفت،استادنگاهشرابهسروسبزحیاطدوختهبودوچندلحظهایبعدباناراحتیروبه....

نظر خود را ارسال کنید: