وضعیت : ناموجود

دانش انتخاب سرساز (بادی برنجی)

  • ناشر: انتشارات ارشدان
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحه نسخه مکتوب: 79
  • شابک: 8۱9-۳66-۴9-69۳2-2
  • سال نشر: 1401
  • قیمت نسخه مکتوب: 60000 تومان

توضیحات:

امروزه دانش بشر در حوزه های گوناگون چنان گسترش يافته و به شاخه های مختلف
تقسیم شده است.....

نظر خود را ارسال کنید: